FR |NL

Recent toegevoegd

HPOZM'22 - info parcours

Walk2Walk '22

HIKE-XXL '22

Bellingen 2.0

 

 

Archief

2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

Facebook

PRIVACYVERKLARING

Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 2. verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen (WSVL 4360)
info@wchvbellingen.be

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden) :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen (uitvoering overeenkomst)
 • In het kader van het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang)
 • In het kader van lidmaatschap van Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen en Wandelsport Vlaanderen vzw (contractuele grond)

Welke gegevens verwerken wij?
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Rijksregisternummer
 • Lidnummer van Wandelsport Vlaanderen vzw met aansluitingsdatum / herniewingsdatum

Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door:

 • De bestuursleden van Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen.
 • Wandelsport Vlaanderen vzw

Verstrekking aan derden

De gegevens (of een deel ervan) die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen via mail (http://www.one.com)
 • het hosten van onze website (http://www.one.com)
 • het bewaren van jullie persoonsgegevens (Webportaal Wandelsport Vlaanderen vzw)
 • het elektronisch inschrijven op onze tochten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.


Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien deze doorgegeven zijn door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het lidmaatschap + 2 jaar (voor eventuele heraansluiting)

Beveiliging van de gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.    

Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Wandelclub Halfoogstvrienden Bellingen kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website en via een nieuwsbrief bekend maken aan onze leden. De laatste wijziging gebeurde op 03 december 2018.

<< Terug